Ambassade van België in Libanon
Home Consulaire diensten in Libanon Notariële bevoegdheid in Libanon

Notariële bevoegdheid in Libanon

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.).

Belgen in Libanon kunnen, naargelang het geval, voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse dan wel bij het Belgisch Consulaat in Beiroet voor zover zij hun gewone verblijfplaats hebben in het consulair ressort van de Post.

Enkel de consulaire Posthoofden waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, zijn bevoegd tot het verlijden van de notariële akten.

Voor zover ze zich houden aan de bevoegdheden die zijn bepaald in de wet waarin het beginsel van 'Belgisch belang' is vervat, mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België.

In alle gevallen wordt evenwel de voorwaarde gesteld dat zij een ontwerp-akte van een Belgisch notaris hebben ontvangen.

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Lees meer...