Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België of Luxemburg

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België of Luxemburg.
 1. Laatst bijgewerkt op

Dienstverlener


Sinds 15/09/2021 heeft de Ambassade van België in Libanon TLScontact aangesteld als dienstverlener voor de ontvangst van visumaanvragen (kort en lang verblijf) voor België en Luxemburg.

Voor meer informatie kunt u de visawebsite raadplegen. 

De Ambassade van België in Libanon informeert u dat alle visumaanvragen uitsluitend door de Ambassade worden behandeld. Geen enkele derde entiteit (zoals een "visumaanvraagcentrum"), met uitzondering van onze dienstverlener "TLScontact", is gemandateerd om visumaanvragen in te nemen en/of te verwerken. Elke persoon en/of organisatie die iets anders beweert, handelt derhalve te kwader trouw. De enige toepasselijke tarieven zijn te vinden op deze website.
 

Coronavirus


Momenteel gelden er geen specifieke beperkingen in verband met het coronavirus voor reizen naar België. Voor meer informatie over specifieke maatregelen en voor de meest recente informatie kunt u de info-corona-website raadplegen voordat u op reis gaat.

 

 

Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?


Vraag uw visum aan bij onze dienstverlener (TLScontact) tussen de 180ste dag (= 6 maanden) en de 15de dag voor de geplande reisdatum (n.b.: voor zeelieden kan dit tot 9 maanden op voorhand).

U vindt alle nodige informatie over de procedure voor een visumaanvraag op de website van TLScontact

Houders van een diplomatiek- of dienstpaspoort, alsmede familieleden van EU-onderdanen die bewijzen dat ze onder EU-richtlijn 2004/38 vallen (alleen voor een visum kort verblijf (type "C")), kunnen rechtstreeks bij de Belgische ambassade een visum voor kort verblijf aanvragen nadat zij:

 1. het visumformulier hebben ingevuld op de website Visa On Web
 2. een afspraak hebben gevraagd door een e-mail te sturen naar beirut.visa@diplobel.fed.be
   

Ontvankelijkheid van een Schengenvisumaanvraag (= kort verblijf = type C)


Een aanvraag is ontvankelijk zodra aan de volgende formele ontvankelijkheidscriteria is voldaan:

 1. De aanvraag wordt ten minste 15 kalenderdagen voor het voorziene vertrek ingediend (te noteren dat een aanvraag vanaf 6 maanden voor het voorziene vertrek kan worden ingediend);
 2. 1 ingevuld en ondertekend visumformulier;
 3. Geldig reisdocument (het reisdocument moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan uw voorziene vertrek uit de Schengen zone);
 4. 1 foto;
 5. Betaalde visumleges voor het verwerken van de visumaanvraag;
 6. De biometrische gegevens (digitale vingerafdrukken) werden afgenomen (n.b.: de biometrische gegevens moeten worden afgenomen iedere 59 maanden te rekenen vanaf de eerste keer dat ze werden afgenomen).
   

Ontvankelijkheid van een lang verblijf visumaanvraag (= nationaal visum = type D):

 1. 1 ingevuld en ondertekend visumformulier;
 2. Geldig reisdocument (het reisdocument moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan uw voorziene vertrek uit de Schengen zone);
 3. 1 foto;
 4. Betaalde visumleges voor het verwerken van de visumaanvraag;
 5. Betalingsbewijs van de retributie
   

Voor te leggen documenten


Wat de bewijsstukken per type visum betreft, gelieve de informatiebladen per type visum te raadplegen op de website van de ambassade (zie punt 3 hieronder) of op de website van TLScontact

Let goed op de aan te leveren documenten. Het indienen van een onvolledig dossier kan worden geïnterpreteerd als een gebrek aan interesse van de aanvragers en kan leiden tot een weigering om het gevraagde visum af te geven.

Hou er bovendien rekening mee dat het indienen van een volledig dossier geen garantie biedt voor visumafgifte.
 

Visum kort verblijf – Bij welke post/dienstverlener van een Schengenlidstaat ter plaatse moet u uw aanvraag indienen?


Overeenkomstig met de Europese visumcode, de Schengenlidstaat die bevoegd is om de inhoud van de visumaanvraag te onderzoeken is:

a) de lidstaat waarvan het grondgebied de enige bestemming van de reis vormt;

(b) indien de reis verschillende bestemmingen binnen Schengen omvat, de Schengenlidstaat op het grondgebied waarvan de reis, gelet op de duur of het doel van het verblijf, de hoofdbestemming heeft; of

(c) indien de hoofdbestemming niet kan worden vastgesteld, de Schengenlidstaat via wiens buitengrens de aanvrager voornemens is het grondgebied van de Schengenlidstaten binnen te komen.
 

Visum kort verblijf (!belangrijke informatie!) – Verplichte voorafgaande consultatie voor onderdanen van bepaalde derde landen:


Sommige Schengenlanden eisen om vooraf geconsulteerd te worden voor visumaanvragen ingediend bij andere Schengenlanden door onderdanen van bepaalde derde landen voordat een visum wordt afgegeven. Deze raadpleging kan tot 7 kalenderdagen duren. Vandaar het belang, in het bijzonder voor personen die aan deze consulatie zijn onderworpen, om de bovenvermelde termijn van minstens 15 dagen te respecteren. Momenteel is de consultatie verplicht voor de onderdanen komende uit de landen van volgende lijst. Syrische en Libanese onderdanen zijn in deze lijst opgenomen.
 

Behandelingstijd


De minimumtermijn voor het verkrijgen van een visum is 15 werkdagen. 
 

Reisverzekering


Deze verzekering is verplicht (minimumdekking van 30.000 euro voor eventuele repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedeisende ziekenhuiszorg of na een overlijden) en moet zowel het volledige verblijf als het hele Schengengrondgebied dekken om toereikend en geldig te zijn (zelfs als u slechts naar een of enkele Schengenlidstaten reist).

N.b.: In geval van een visum met meerdere binnenkomsten mag de afgesloten verzekering slechts geldig zijn voor de eerste reis, maar voor elke volgende reis moet de houder van het visum aan de grensovergang een verzekeringspolis kunnen overleggen die elke nieuwe reis dekt.


Wat is de handing/serving fee?


Beide zullen worden verzameld door de dienstverlener (TLS) op het ogenblik dat de visumaanvraag wordt ingediend.

De service fee wordt door TLS in rekening gebracht om de ontvangst en de opvolging van de visumaanvraag te dekken. Deze servicekosten mogen nooit meer dan € 40 bedragen.

De handling fee wordt in rekening gebracht namens de ambassade en dekt de inhoudelijke administratieve behandeling van de visumaanvraag.

Voor een visum kort verblijf (type C) bedraagt de handling fee80€
Kinderen: 6 tot 12 jaar: 40€
Kinderen: 0 tot minder dan 6 jaar: gratis
EU-gezinsleden: gratis
Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort: gratis (indien wederkerigheid gewaarborgd is)
Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180€.

De handling fee wordt altijd in US dollars betaald (zie website TLScontact) en wordt nooit terugbetaald (behalve indien de aanvraag door de Ambassade onontvankelijk wordt verklaard of tenzij zij zich niet bevoegd acht het verzoek te behandelen).

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een bijkomende bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze bijkomende bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen, dan zal uw aanvraag als niet ontvankelijk worden beschouwd en kan TLS dus de aanvraag niet aannemen.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald moet worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de bijkomende bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken


Welke documenten moet u voorleggen?


Visum kort verblijf (90 dagen maximum) (= Schengen visum – type 'C') 


De volgende categorieën van visa:

Voor meer gedetailleerde informatie over visa (verschillende soorten visa, voor te leggen documenten, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) gelieve de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen. 
 

Biometrie – Visa Information System (VIS)


Alle Schengenvisumaanvragers die 12 jaar of ouder zijn moeten persoonlijk verschijnen voor de afname van tien vingerafdrukken en hun foto. Personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, zijn vrijgesteld (maar indien minder dan 10 vingerafdrukken kunnen worden genomen, worden de overeenkomstige vingerafdrukken toch genomen). Deze gegevens worden gedurende vijf jaar in het VIS opgeslagen. Dankzij de procedure voor de registratie van uw vingerafdruk, die slechts enkele minuten duurt, kunt u met zekerheid worden geïdentificeerd als de enige houder van het visum. Het beschermt u tegen identiteitsfraude of misbruik (bv. als uw paspoort wordt gestolen) en optimaliseert de grensoverschrijding. Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Europese Unie
 

Zie Dienst Vreemdelingenzaken & TLScontact

Let op: vanaf 01-12-2018 is het nemen van vingerafdrukken (10 vingers) van alle D-visum aanvragers van 6 jaar of ouder verplicht. Personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, zijn vrijgesteld (maar als het mogelijk is minder dan 10 vingerafdrukken te nemen, worden de overeenkomstige vingerafdrukken toch genomen). Hetzelfde geldt voor diplomatiek en consulair personeel dat naar het land komt. Het betreft het visum voor houders van een diplomatiek- of dienstpaspoort die geaccrediteerd of gedetacheerd zijn bij een diplomatieke of consulaire post in België of die werkzaam zijn bij een internationale organisatie met zetel of vertegenwoordiging in België, alsmede voor hun gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste).

Legalisatie van documenten van de burgerlijke stand in het kader van een visumaanvraag voor lang verblijf: de documenten die dienen gelegaliseerd te worden door de Belgische ambassade (en reeds gelegaliseerd zijn door het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken) kunnen tegelijk met de visumaanvraag bij TLS worden ingediend. Het is niet nodig om een specifieke legalisatieafspraak te maken en u betaalt geen servicekosten (5€/per document) wanneer de aanvraag voor legalisatie in het kader van een visumaanvraag wordt gedaan.


Hoe volgt u de stand van uw dossier op?


De Belgische ambassades en consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan u met het referentienummer van uw dossier de stand van zaken van uw visumaanvraag opvolgen. Raadpleeg de pagina Hoe zit het met mijn visumaanvraag of stuur een e-mail naar infodesk@ibz.fgov.be

U wordt via TLS op de hoogte gebracht van de beslissing over uw visumaanvraag. Er zal een e-mail worden gestuurd naar het adres dat u in uw visumaanvraag hebt opgegeven. Controleer of u geen e-mail hebt ontvangen in uw spam of junkmail.


Schengenvertegenwoordiging voor visa


In Beiroet wordt Luxemburg (Schengenlidstaat) vertegenwoordigd door de Belgische ambassade (zowel voor kort als lang verblijf visa).


Medisch attest en erkende artsen


American University Hospital (Beirut):

 • Dr Joumana ANTOUN
 • Dr Umayya MUSHARRAFIEH
 • Dr Basem SAAB
 • Dr Maya ROUMANI

Hôtel Dieu de France (Beirut): Dr Antoine ZOGHBI

Hôpital ND Maritime (Jbeil): Dr Béatrice LE BON CHAMI


Belangrijke informatie

 • Syrische aanvragers: Het consulaat-generaal van België in Beiroet is ook bevoegd voor Syrië. Syrische aanvragers kunnen alle soorten visa aanvragen in Beiroet (via TLS).
 • Gebruik van talen: Alleen documenten die in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld worden aangenomen.
 • Het besluit over een ontvankelijke aanvraag wordt genomen binnen een termijn van ten minste 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag. In bijzondere gevallen kan deze termijn tot maximaal 45 kalenderdagen worden verlengd. In gerechtvaardigde gevallen van individuele urgentie wordt het besluit onverwijld genomen.
 • Weigeringsbeslissingen worden alleen aan de aanvrager meegedeeld en gemotiveerd (in rechte en in feite) (zie de procedure voor beroep tegen een weigering op het visumweigeringsformulier). Weigeringsbeslissingen worden enkel genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
 • Overeenkomstig met de Europese visumcode moeten bepaalde Schengenlidstaten a posteriori geïnformeerd worden van visa die zijn afgegeven aan onderdanen van de landen van de onderstaande lijst: Bijlage 17 (behalve in het geval van een luchthaventransitvisum).
 • Het feit dat men in het bezit is van een visum volstaat niet om een onherroepelijk recht op binnenkomst te verlenen. De houder van een visum dient aan de buitengrenzen het bewijs te leveren dat hij voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst overeenkomstig artikel 5 van de Schengengrenscode.
 • Eventuele klachten (in verband met de visumaanvraagprocedure of het gedrag van het personeel van de ambassade/ TLS) kunnen worden gericht aan beirut.visa@diplobel.fed.be


Contact


Voor vragen over het indienen van uw visumaanvraag en de voor te leggen documenten: TLScontact of +9611977031.

Voor informatie betreffende uw visumaanvraag kan u TLScontact contacteren - zie hun gegevens op de website TLScontact

Indien u nog vragen zou hebben over zaken die niet op de website staan, kunt u ons altijd contacteren via e-mail op beirut.visa@diplobel.fed.be

Informatie over een visumdossier wordt slechts verstrekt indien u uw dossiernummer en paspoortnummer meedeelt. 

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.